Proč někteří lidé nedodržují dopravní předpisy


Nikdo zÅ™ejmÄ› nebude disputovat o tom, že dopravní pÅ™edpisy nás mají chránit. PÅ™edevším mají zabránit co nejvÄ›tšímu poÄtu dopravních nehod, zvláštÄ› pak tÄ›ch s tragickými následky. Je například pomÄ›rnÄ› jasnÄ› vidÄ›t, jak může například omezení rychlosti nebo jízda bez vlivu alkoholu Äi drog v tomto pomoci. Proto se může zdát zarážející, že tolik lidí dopravní pÅ™edpisy poruÅ¡uje.

 

auto po dopravní nehodě

 

StaÄí se jen podívat na zprávy z jakékoliv vÄ›tší policejní akce, zaměřené na poruÅ¡ování pravidel silniÄního provozu. Vidíme, že takových Å™idiÄů je spousta, a to jsou jen ti, kteří jsou chyceni. Ve skuteÄnosti jich je mnohem, mnohem víc. Je zde tedy zajímavá otázka, co je k tomu vlastnÄ› vede.

 

V první Å™adÄ› je to dojem nezranitelnosti – na základÄ› svých pÅ™edchozích zkuÅ¡eností získali dojem, že si dovedou poradit v každé situaci. Nemusí tedy jet tak pomalu, jak vyžaduje zákon, je to zbyteÄné a navíc tím ztrácí Äas. PřípadnÄ› deci piva pÅ™ed jízdou také nevadí, koneckonců nás až tak neovlivní. Bohužel, když poznají svou chybu, je Äasto pozdÄ›, a obvykle nejen pro nÄ›, ale také pro nevinné lidi.

 

znaÄka maximální povolené rychlosti

 

Další skupinu tvoří mladí lidé s Äerstvým Å™idiÄským průkazem. I oni mají urÄitý pocit nezranitelnosti, ten vÅ¡ak tentokrát pramení z nezkuÅ¡enosti a také z touhy ukázat se a poruÅ¡ovat pravidla, která je u náctiletých pomÄ›rnÄ› běžná. To je mimo jiné také jeden z důvodů, proÄ se uvažuje o zvýšení minimálního vÄ›ku pro získání Å™idiÄského průkazu.

 

V neposlední Å™adÄ› jsou tu pak Å™idiÄi, kteří z nÄ›jakého důvodu, nejÄastÄ›ji tlaku zamÄ›stnavatele, pospíchají. Obvykle totiž, pokud na místo nedorazí vÄas, dostanou penále, které je jim strženo z výplaty. A to si dnes může dovolit jen málokdo. Bohužel, tyto Äasy jsou obvykle plánovány podle ideálních podmínek a nepoÄítají se zdržením způsobeným například dopravní zácpou.

 

Pravdou je, že velká Äást Å™idiÄů pÅ™edpisy dodržuje. StejnÄ› jich je vÅ¡ak pomÄ›rnÄ› dost, kteří alespoň na nÄ›které z nich z výše uvedených důvodů doslova kaÅ¡lou. A obvykle si ani neuvÄ›domují, jak svým jednáním ohrožují nejen sebe, ale i své okolí.

About the Author

You may also like these